هيئت مديره شركت سيمان شرق

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

نماینده

1

 

فرهنگ ثابتي

 

رئیس هیئت مدیره

 

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر

2

 

حسن خوشپور

 

نایب رئیس هیئت مدیره

 

شرکت سیمان سپاهان

3

 

محمدرضا اولی

 

عضو هیئت مدیره

 

شرکت سیمان کردستان

4

 

حميد رضا اميني

 

عضو هیئت مدیره

 

شرکت سرمایه گذاری آذر

5

 

محمد مهدی ابراهیمی

 

مدیر عامل و عضوهیئت مدیره

 

شرکت سرمایه گذاری دی