سخن مدير عامل شركت سيمان شرق

هدف ما در سيمان شرق توليد بهترين سيمان و جلب رضايت مصرف كنندگان است. سيمان يكي از مواد اصلي توسعه كشور، و گسترش زير ساخت هاست. سيمان با كيفيت يعني كمك به ساخت و سازبا كيفيت، يعني مشاركت در استحكام بناها و تأسيسات ، ما با عنايت الهي اميدواريم، نقشي سازنده در آباداني و توسعه كشور عزيزمان ايران داشته باشيم.

ما مي خواهيم به ياري پروردگار و تلاش پرسنل وفادارمان، الگوي صنعت سيمان در كشور ايران و جزء بهترين ها در خاورميانه باشيم، ما مي خواهيم به آخرين تكنولوژي و رشد صنعتي سيمان در جهان نائل شويم.

انشاء الله